FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 30 (มิถุนายน 2561)  

การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จาก PISA ชี้นัยใดบ้าง  

นักเรียนที่ชอบเรียนและประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์มักต้องการศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี โรงเรียนจึงมีหน้าที่ทำให้นักเรียนผูกพันกับวิทยาศาสตร์และเรียนได้ดีแทนการกีดกันหรือตัดสิทธิ์ไม่ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในแวดวงวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก เพราะนั่นคือ การตัดทอนกำลังคนของชาติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ข้อมูลข้างต้น คือ แนวคิดที่ PISA ได้เสนอต่อระดับนโยบายเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนและมีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น