FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 26 (กุมภาพันธ์ 2561) 

สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) ใน PISA 2018 

เป้าหมายของการศึกษานอกจากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการแล้ว ยังต้องเตรียมเยาวชนให้มีความสามารถที่จะอยู่และปฏิบัติงานได้สำเร็จในประชาคมโลกด้วย  PISA จึงมีการประเมินความสามารถทั่วโลก เพื่อจะตรวจสอบและให้ข้อมูลว่าระบบการศึกษาได้เตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพหรือไม่ เพียงใด  หรืออีกนัยหนึ่ง ผลการประเมินจะเป็นตัวชี้นัยว่าประชาคมโลกในอนาคตจะอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีได้ดีหรือไม่ เพียงใด  ผลการประเมินจะสะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรม ความรู้ ทักษะในการคิดของเยาวชนของชาติด้วยว่าในอนาคตจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแย้งได้ดีเพียงใด จึงเป็นหน้าที่หลักของการศึกษาที่ไม่ควรมุ่งเน้นแต่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่จะต้องทำให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมรวมถึงทั้งโลกได้ด้วย

... อ่านต่อ