ทรัพยากรการเรียนอย่างพอเพียงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง โอกาสในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ แต่การที่จะแปลงทรัพยากรให้ออกมาเป็นผลการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีการกระจาย ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และทรัพยากรนั้นถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรการศึกษาตามนิยามเชิงปฏิบัติการของ PISA หมายรวมถึง เงิน ทรัพยากรบุคคล (ครู) ทรัพยากรวัตถุ (โครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรการเรียน) และเวลาเรียน...อ่านต่อ