การคัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียน เดิมเคยเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กันในระบบโรงเรียนทั่วไป แต่แนวปฏิบัติดังกล่าวลดลงหลังจากที่มีรายงานของ OECD เรื่องความเป็นเลิศและความเสมอภาคทางการศึกษา (OECD, 2013a) เผยแพร่ออกมา ในรายงานชี้ถึงความไม่เสมอภาคทางการศึกษาในแนวปฏิบัตินั้น ทำให้หลายระบบโรงเรียนเริ่มพบความท้าทายในการแบ่งแยกสายการเรียน และเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายนี้ บางประเทศ/เขตเศรษฐกิจเลือกที่จะใช้ระบบโรงเรียนแบบประสมที่ไม่คัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียน แต่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และให้ครูและโรงเรียนดูแลนักเรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพตามความสนใจและตามภูมิหลังของตนเอง ในขณะที่บางประเทศ/เขตเศรษฐกิจกลับเลือกที่ตอบปัญหานี้โดยการแยกกลุ่มนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการแยกโรงเรียน หรือการแยกชั้นเรียนภายในโรงเรียน เพื่อจุดประสงค์ที่จะจัดการสอนตามศักยภาพทางวิชาการ ตามความถนัดหรือความสนใจ หรือตามศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในโปรแกรมการเรียนต่าง ๆ