Showing 5 items
ฉบับที่เรื่อง
Sort 
 
Sort 
 
ฉบับที่เรื่อง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2559)  ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร 
FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 4 (เมษายน 2559) การคัดเลือกและแยกกลุ่มนักเรียนสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้อย่างไร  
FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2559) การเรียนซ้ำชั้นทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นหรือไม่ 
FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2559) การใช้เวลาเรียนมากขึ้นทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นหรือไม่ 
FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559) การจัดสรรทรัพยากรสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้อย่างไร 
Showing 5 items