FOCUS ประเด็นจาก PISA (ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2559)
 • ข้อมูลและผลการวิจัยของ PISA ได้มาอย่างไร FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 16 (เมษายน 2560)  ข้อมูลและผลการวิจัยของ PISA ได้มาอย่างไร PISA เป็นโครงการวิจัยด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาต ...
  Posted Apr 7, 2017, 2:22 AM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 1 of 16. View more »

รายงาน PISA

Showing posts 1 - 3 of 27. View more »


ข้อสอบ PISA ที่เผยแพร่ได้

 • ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 (2557) ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 ให้ความสำคัญกับภารกิจคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายระดับต่างกันและต้องการคำตอบหลายรูปแบบ การเล ...
  Posted May 11, 2016, 6:40 PM by PISA THAILAND
 • ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555) ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให ...
  Posted May 11, 2016, 6:38 PM by PISA THAILAND
 • ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555) ตัวอย่างข้อสอบการอ่านของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คร ...
  Posted May 11, 2016, 6:33 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 7. View more »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผลการประเมิน PISA 2015 การแถลงข่าว  ผลการประเมินในโครงการ PISA 2015 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา 14.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ...
  Posted Jan 12, 2017, 12:44 AM by PISA THAILAND
 • รายงานการวิจัย การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย (30 ธันวาคม 2558) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่รายงานวิจัยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในไทย : พัฒนาการและภาวะถดถอย โดย ดร.สุน ...
  Posted Oct 19, 2016, 7:04 PM by PISA THAILAND
 • การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ โครงการ PISA 2015 (3 สิงหาคม 2558)  โครงการ PISA ประเทศไทย จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการ PISA 2015 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยหลักโครงการ PISA 2015 ให ...
  Posted Apr 18, 2016, 8:57 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 8. View more »


บทความ

 • ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   ขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ หนังส ...
  Posted Nov 23, 2016, 5:33 PM by PISA THAILAND
 • PISA in FOCUS: คณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวลหรือไม่? (2558) นักการศึกษาควรตระหนักถึงความสำคัญของความรู้สึกวิตกกังวลต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากความวิตกกังวลมีความเกี่ยวข้องกับคะแนนคณิตศาสตร์ ยิ่งมีความวิตกกังวลมากขึ้น ...
  Posted May 11, 2016, 7:22 PM by PISA THAILAND
 • PISA in FOCUS: การจัดสรรทรัพยากรการเรียนอย่างเท่าเทียม สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร (2558) ระบบโรงเรียนในประเทศที่มีคะแนน PISA สูง จะสามารถจัดสรรทรัพยากรการเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าโรงเรียนจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงหรือต่ำก็ตาม และการสนับสนุนโรงเร ...
  Posted May 11, 2016, 7:20 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 9. View more »