(3 เมษายน 2556) สสวท. ได้จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย 

เอกสารประกอบการประชุม