• ผลการประเมิน PISA 2015 การแถลงข่าว  ผลการประเมินในโครงการ PISA 2015 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา 14.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เข้าร่วมกับ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอนาคต โดยเริ่มมีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2000 และประเมินต่อเนื่องทุก 3 ปี PISA 2015 ...
  Posted Jan 12, 2017, 12:44 AM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 1 of 8. View more »

Focus in PISAFocus ประเด็นจาก PISA

 • สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) ใน PISA 2018 FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 26 (กุมภาพันธ์ 2561)  สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) ใน PISA 2018  เป้าหมายของการศึกษานอกจากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการแล้ว ...
  Posted Jan 31, 2018, 6:06 PM by PISA THAILAND
 • การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ : PISA วัดอย่างไร FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 25 (มกราคม 2561)  การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ : PISA วัดอย่างไร  ระบบการศึกษาสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ...
  Posted Dec 26, 2017, 11:50 PM by PISA THAILAND
 • ประเทศไหนได้ประโยชน์จาก PISA FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 24 (ธันวาคม 2560)  ประเทศไหนได้ประโยชน์จาก PISA  ระบบโรงเรียนที่ได้ประโยชน์จาก PISA คือ ระบบที่ระดับนโยบายตอบสนองรายงานผลการประเมินอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในประเทศคะแนนต ...
  Posted Nov 30, 2017, 6:06 PM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 26. View more »

เอกสารอื่นๆ

 • ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   ขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ หนังส ...
  Posted Nov 23, 2016, 5:33 PM by PISA THAILAND
 • PISA in FOCUS: คณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวลหรือไม่? (2558) นักการศึกษาควรตระหนักถึงความสำคัญของความรู้สึกวิตกกังวลต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากความวิตกกังวลมีความเกี่ยวข้องกับคะแนนคณิตศาสตร์ ยิ่งมีความวิตกกังวลมากขึ้น ...
  Posted Sep 18, 2017, 2:09 AM by PISA THAILAND
 • PISA in FOCUS: การจัดสรรทรัพยากรการเรียนอย่างเท่าเทียม สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร (2558) ระบบโรงเรียนในประเทศที่มีคะแนน PISA สูง จะสามารถจัดสรรทรัพยากรการเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าโรงเรียนจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงหรือต่ำก็ตาม และการสนับสนุนโรงเร ...
  Posted Sep 18, 2017, 2:07 AM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 9. View more »
รายงาน PISA

 • ประเด็นหลักและนัยทางการศึกษาจาก PISA 2015: บทสรุปสาหรับผู้บริหาร เป้าหมายหลักของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) คือ การให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบายว่าระบบโรงเรียนของแต่ละประเทศสามารถเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเพ ...
  Posted Jul 12, 2017, 6:37 PM by PISA THAILAND
 • สรุปข้อมูลเบื้องต้น PISA 2015 รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2015 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศเท่านั้น ...
  Posted Jun 12, 2017, 2:46 AM by PISA THAILAND
 • กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนโครงการ PISA 2015 รายงานเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่มิใช่สมาชิกแต่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ซึ่งได้ตกลงตัดสินว่าเป็นส ...
  Posted Jun 12, 2017, 2:39 AM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 31. View more »ข้อสอบ PISA ที่เผยแพร่ได้

 • ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 (2557) ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 ให้ความสำคัญกับภารกิจคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายระดับต่างกันและต้องการคำตอบหลายรูปแบบ การเล ...
  Posted Sep 18, 2017, 1:40 AM by PISA THAILAND
 • ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555) ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให ...
  Posted Sep 18, 2017, 1:48 AM by PISA THAILAND
 • ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555) ตัวอย่างข้อสอบการอ่านของโครงการ PISA ในแต่ละข้อนั้นระบุลักษณะเฉพาะของข้อสอบและร้อยละของนักเรียนประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ตอบถูก เอกสารนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คร ...
  Posted Sep 18, 2017, 1:46 AM by PISA THAILAND
Showing posts 1 - 3 of 7. View more »