โครงการ PISA ประเทศไทย ได้จัดทำเอกสาร "Focus ประเด็นจาก PISA" ซึ่งจะเผยแพร่ประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลของ PISA ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://pisathailand.ipst.ac.th/pisa/focus